Hogeland Educatief

 

 

 

 

home

 

over Tiddo Ekens

 

publicaties

 

taalonderwijs

 

burgerschapsonderwijs

 

contact

 

taalonderwijs

 

Wat komt er kijken bij motiverend en effectief taalonderwijs? Hieronder vind je handige hulpmiddelen en interessante achtergronden

update: 9 oktober 2020

 

 

Acht gevarieerde literatuuropdrachten laten zien hoe fictie-onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar betekenisvol en in samenhang kan worden vormgegeven. Met enthousiasme ontwikkeld door Northgo College en De Witte School en grondig getest met de eigen leerlingen.

 

Taal in de profielvakken beschrijft hoe het vak Nederlands op een natuurlijke wijze geÔntegreerd kan worden met beroepsgerichte vakken in vmbo-basis en kader. Negen voorbeelduitwerkingen demonstreren hoe alle profielen en alle taalvaardigheden praktisch en uitdagend aan bod komen.

 

Leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam Nederlands presenteren hier hun voorstellen voor een nieuw curriculum Nederlands >>

 

Elke les is een taalles Welke rol speelt de Nederlandse taal in andere vakken? En hoe kunnen collegaís van alle vakken de taalvaardigheden van hun leerlingen versterken?

 

Passende perspectieven taal geeft praktische adviezen voor het omgaan met taalachterstanden in vmbo-bk. Welke leerstof kies je? En welke didactiek zet je in?

 

Spelling.nl is een aantrekkelijke, speelse website voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Naast achtergrondinformatie over spellingonderwijs in groep 1 tot en met 8, stelt de site ook gratis spellen beschikbaar zoals een dictee, Flappybird en Spiders.

 

WoordExtra is een gratis service van Squla. Kinderen tussen 3 en 6 jaar oefenen met 2000 woorden die ontleend zijn aan de woordenlijst van ITTA.

 

Helpen talenbeleid en taalscreening taalgrenzen verleggen? Een reviewstudie naar effectieve taalstimuleringsmaatregelen.

 

KERN is een methode Nederlands voor vmbo-basis. Leerling en docent herkennen in KERN eenvoudig de basis van het vak, de lesorganisatie en de differentiatie: de kern en de keuze.

 

Presentatie Taal speelt een rol in alle vakken. Drie taaltips om beter te leren, met voorbeelden biologie, geschiedenis en wiskunde. Meer info: info@ekens.nl.

 

Woordenlijst 180 frequente schooltaalwoorden. Een overzicht van 180 schooltaalwoorden die frequent in lesmethodes van verschillende vakken voorkomen.

 

Rekening houden met verschillen bij het vak Nederlands. Praktijkervaringen met opbrengstgericht werken. Artikel Levende Talen Magazine met handige tips voor taalbeleid, differentiatie en opbrengstgericht werken.

 

Het didactiekboek Nederlands in de onderbouw is een praktische didactische handreiking voor het vak Nederlands in de onderbouw van vmbo, havo en vwo. >>

 

Werken aan vaktaal bij de talen, SLO 2013. Taalgericht werken om beter de vakinhoud over te brengen.

 

Activerende lees- en schrijflessen. Een handreiking voor het vak Nederlands in de tweede fase. Eenvoudige werkvormen om leerlingen te stimuleren en motiveren tot lezen en schrijven, zeker als de teksten wat langer worden.

 

Beoordeling van en feedback op schrijven in de tweede fase. Een handreiking voor docenten om schrijfvaardigheid te ontwikkelen en te beoordelen.

 

Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo. Leerlingen met een taalachterstand moeten individueel gevolgd en bediend worden. Alleen steunlessen zijn niet voldoende.

 

Cito Volgsysteem Toetsen bevatten opdrachtconstructies die voor leerlingen mogelijk nieuw zijn. Bekijk deze voorbeeldopgaven voor lezen, taalverzorging en woordenschat.

 

De brochure Meer lezen, beter in taal laat zien welke positieve effecten lezen heeft op woordenschat, begrijpend lezen, schrijfstijl en spelling.

 

Op schrift: een praktische schrijfcursus Nederlands.

 

Een gratis online-woordenboek: Muiswerk woordenboek.

 

Genootschap Onze Taal licht elke week (tot oktober 2016) een actueel woord toe in hun rubriek Woordspot. Doel: het vergroten van woordkennis van scholieren. Ook interessant is het archief van de rubriek Taalpost waarin allerlei taalactualiteiten worden behandeld.

 

ITTA heeft een basislijst schooltaalwoorden vmbo ontwikkeld, in totaal 1600 woorden. In de Handleiding Basislijst Schooltaalwoorden vmbo wordt de selectie verantwoord.

 

Het Referentiekader taal en rekenen beschrijft de taalniveaus 1F tot en met 4F, voor mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalverzorging >>

 

Er zijn verschillende aanbieders van taaltoetsen voor de referentieniveaus, zoals: de diagnostische toetsen van Diataal,de taaltoetsen van AMN, de Taalniveautest TNT van uitgeverij Deviant of het Volgsysteem van Cito

 

Vakcommunity Nederlands is een platform voor meer dan 11.000 docenten Nederlands. Ook toegang tot leermiddelendatabase.

 

Interessante kijk- en luisterfragmenten voor leerlingen zijn te vinden op www.entoen.nu, www.schooltv.nl/beeldbank en www.teleblik.nl. Geschikt voor lees-, schrijf- en spreekonderwijs.

 

Taalunieversum publiceerde tot 2013 de krant Taalpeil met feiten, cijfers en mening over de Nederlandse taal.

 

Taaladvies.net biedt online taaladviezen. Net als het taalloket van Onze Taal met een ruime hoeveelheid taaladviezen die zowel alfabetisch als thematisch te benaderen zijn.

 

Woordenlijst.org bevat de woordenlijst Nederlandse taal volgens de officiŽle spelling.

 

WRTS is een online-overhoorprogramma. Leerlingen kunnen hun eigen woordenlijsten invoeren die ze altijd en overal kunnen raadplegen >>

 

Nieuwsbegrip is begrijpend lezen met actuele, informatieve teksten. Er wordt gericht gewerkt aan woordenschat- en begrijpend leesstrategieŽn >>

 

Achtergrondartikel over taalbeleid op het Reitdiep College uit Levende Talen Magazine. Aandacht voor taal voor alle leerlingen door alle docenten >>

 

Zorgwijzer is een zelfstandige voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. Via deze link vind je een overzicht van hulp- en zorgvormen voor dyslexie >>